KONTAKT: info@erectionpills.store

gebruiksvriendelijk-1

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE ERECTIONPILLS.STORE

Artykuł 1 - Definicje 

 1. Erection Pills Store, z siedzibą w Amsterdamie,  jest określany w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych jako Sprzedawca.  
 2. Druga strona umowy Sprzedającego zwana jest w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy Kupującym.  
 3. Stronami są sprzedający i kupujący łącznie.  
 4. Umowa oznacza umowę sprzedaży zawartą pomiędzy stronami.

Artykuł 2 - Stosowanie Ogólnych Warunków Handlowych 

 1. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert, przetargów, umów i dostaw usług lub towarów przez Sprzedającego lub w jego imieniu.
 2. Odstępstwa od niniejszych warunków są możliwe tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie uzgodnione przez strony w formie pisemnej.

Artykuł 3 - Płatność 

 1. Pełna cena zakupu jest zawsze płacona bezpośrednio w sklepie internetowym. W niektórych przypadkach przy rezerwacjach wymagana jest wpłata zaliczki. W takim przypadku kupujący otrzyma dowód rezerwacji i wpłaty zaliczki.  
 2. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w terminie, popada w zwłokę. Jeżeli Kupujący pozostaje w zwłoce, Sprzedający jest uprawniony do zawieszenia swoich zobowiązań do czasu wypełnienia przez Kupującego obowiązku zapłaty.  
 3. Jeżeli kupujący pozostaje w zwłoce, sprzedający przystępuje do odbioru. Koszty związane z takim odbiorem ponosi kupujący. Te koszty windykacji są obliczane na podstawie dekretu o zwrocie kosztów pozasądowych windykacji.
 4. W przypadku likwidacji, upadłości, zajęcia lub wstrzymania płatności Kupującego, roszczenia Sprzedającego wobec Kupującego stają się natychmiast wymagalne.
 5. Jeżeli kupujący odmówi współpracy ze sprzedającym przy realizacji zamówienia, jest mimo to zobowiązany do zapłacenia sprzedającemu uzgodnionej ceny.

Artykuł 4 - Oferty, notowania i cena 

 1. Oferty są niezobowiązujące, chyba że w ofercie podany jest termin przyjęcia. Jeśli oferta nie zostanie przyjęta w tym terminie, oferta wygasa. 
 2. Terminy dostaw w ofertach są orientacyjne i w przypadku ich przekroczenia nie uprawniają kupującego do rozwiązania umowy lub odszkodowania, chyba że strony wyraźnie uzgodniły inaczej w formie pisemnej.  
 3. Oferty i notowania nie obowiązują automatycznie przy powtórnych zamówieniach. Strony muszą wyrazić na to zgodę w sposób wyraźny i pisemny. 
 4. Cena podana w ofertach, kosztorysach i fakturach jest ceną zakupu zawierającą należny podatek VAT oraz wszelkie inne opłaty państwowe.

Artykuł 5 - Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Po otrzymaniu zamówienia, konsument ma prawo do rozwiązania umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyn (prawo odstąpienia od umowy). Okres ten rozpoczyna się w momencie otrzymania przez konsumenta (kompletnego) zamówienia. 
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli produkty zostały wykonane na zamówienie zgodnie z jego specyfikacją lub mają krótki termin przydatności do użycia.
 3. Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy dostarczonego przez sprzedawcę. Sprzedający jest zobowiązany udostępnić je kupującemu niezwłocznie po jego żądaniu.  
 4. W okresie schładzania konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i jego opakowaniem. Rozpakuje on lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce go zatrzymać. Jeżeli skorzysta on z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci nieużywany i nieuszkodzony produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami i - jeżeli jest to rozsądnie możliwe - w oryginalnym opakowaniu wysyłkowym do sprzedawcy, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami udzielonymi przez przedsiębiorcę.

Artykuł 6 - Zmiany umowy

 1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy okaże się, że dla prawidłowego wykonania zlecenia konieczna jest zmiana lub uzupełnienie czynności, które mają być wykonane, strony odpowiednio dostosują umowę w odpowiednim czasie i we wzajemnym porozumieniu. 
 2. Jeżeli strony uzgodnią, że umowa ma być zmieniona lub uzupełniona, może to wpłynąć na czas zakończenia realizacji umowy. Sprzedający powinien poinformować o tym kupującego tak szybko, jak to możliwe.  
 3. Jeżeli zmiana lub uzupełnienie Umowy ma konsekwencje finansowe i/lub jakościowe, Sprzedający poinformuje o tym Kupującego na piśmie z wyprzedzeniem.  
 4. Jeżeli strony ustaliły stałą cenę, Sprzedawca wskaże, w jakim zakresie zmiana lub uzupełnienie Umowy spowoduje podwyższenie tej ceny. 
 5. Wbrew postanowieniom ustępu trzeciego niniejszego artykułu, Sprzedawca nie może naliczać dodatkowych kosztów, jeżeli zmiana lub uzupełnienie jest wynikiem okoliczności, które można mu przypisać.

Artykuł 7 - Zakończenie i przeniesienie ryzyka

 1. Z chwilą otrzymania przez kupującego zakupionego towaru ryzyko przechodzi ze sprzedającego na kupującego.

Artykuł 8 - Dochodzenia i skargi

 1. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonych towarów lub zlecenia ich sprawdzenia w momencie dostawy lub przekazania, w każdym razie w możliwie najkrótszym terminie. Zamawiający sprawdza przy tym, czy jakość i ilość dostarczonych towarów odpowiada temu, co strony uzgodniły, lub przynajmniej czy jakość i ilość odpowiadają wymogom, jakie obowiązują w normalnych (handlowych) stosunkach. 
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń, braków lub utraty dostarczonego towaru muszą być złożone sprzedającemu na piśmie w ciągu 10 dni roboczych od dnia dostarczenia towaru przez kupującego. 
 3. Jeżeli w wyznaczonym terminie reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną, Sprzedający jest uprawniony do naprawy lub ponownej dostawy albo do anulowania dostawy i przesłania Kupującemu noty uznaniowej na tę część ceny zakupu. 
 4. Niewielkie i/lub standardowe odchylenia i różnice w jakości, ilości, wielkości lub wykończeniu nie mogą być podstawą do roszczeń wobec Sprzedającego. 
 5. Reklamacje dotyczące konkretnego produktu nie mają wpływu na inne produkty lub części tej samej umowy. 
 6. Reklamacje nie będą przyjmowane po zrealizowaniu towaru przez kupującego.

Artykuł 9 - Próbki i wzory

 1. Jeżeli pokazano lub dostarczono zamawiającemu próbkę lub model, przyjmuje się, że zostały one dostarczone jedynie jako wskazówka, a przedmiot dostawy nie musi im odpowiadać. Nie dotyczy to przypadków, w których strony wyraźnie uzgodniły, że towar, który ma być dostarczony, ma mu odpowiadać. 
 2. W umowach dotyczących nieruchomości domniemywa się również, że wskazanie powierzchni lub innych wymiarów i oznaczeń ma jedynie charakter orientacyjny, a dostarczany towar nie musi im odpowiadać.

Artykuł 10 - Dostawa

 1. Dostawa odbywa się "z zakładu/sklepu/magazynu". Oznacza to, że wszystkie koszty są dla kupującego.
 2. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w chwili, gdy Sprzedawca mu go dostarczy lub zleci jego dostarczenie, lub w chwili, gdy towar ten zostanie mu udostępniony zgodnie z umową.
 3. Jeśli kupujący odmówi przyjęcia dostawy lub nie dostarczy informacji lub instrukcji niezbędnych do dostawy, sprzedający jest uprawniony do przechowania towaru na koszt i ryzyko kupującego. 
 4. Jeżeli towar zostanie dostarczony, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia wszelkich kosztów dostawy. 
 5. Jeżeli do wykonania Umowy Sprzedawca wymaga od Kupującego informacji, bieg terminu dostawy rozpoczyna się po udostępnieniu Sprzedawcy tych informacji przez Kupującego. 
 6. Termin dostawy podany przez sprzedającego jest orientacyjny. To nigdy nie jest ostateczny termin. Jeśli termin ten zostanie przekroczony, kupujący musi przekazać sprzedającemu pisemne zawiadomienie o niedotrzymaniu warunków umowy. 
 7. Sprzedawca jest uprawniony do dostawy towaru częściami, chyba że strony pisemnie uzgodniły inaczej lub gdy dostawa częściowa nie ma samodzielnej wartości. W przypadku dostawy w częściach, Sprzedający jest uprawniony do oddzielnego zafakturowania tych części.

Artykuł 11 - Siła wyższa

 1. Jeżeli Sprzedawca nie jest w stanie wykonać swoich zobowiązań wynikających z Umowy lub nie jest w stanie wykonać ich terminowo lub prawidłowo z powodu siły wyższej, nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Kupującego.   
 2. Przez siłę wyższą rozumie się w każdym przypadku wszelkie okoliczności, których Sprzedający nie mógł wziąć pod uwagę przy zawieraniu Umowy, a w wyniku których normalne wykonanie Umowy nie może być w sposób uzasadniony wymagane przez Kupującego, takie jak choroba, wojna lub zagrożenie wojną, wojna domowa i zamieszki, działania wojenne, sabotaż, terroryzm, awaria energetyczna, powódź, trzęsienie ziemi, pożar, strajki okupacyjne, wykluczenie pracowników, zmienione środki rządowe, trudności transportowe i inne zakłócenia w działalności Sprzedającego.  
 3. Ponadto strony rozumieją siłę wyższą jako okoliczność, w której dostawcy, od których sprzedający jest zależny przy realizacji umowy, nie wypełniają swoich zobowiązań umownych wobec sprzedającego, chyba że można za to winić sprzedającego.  
 4. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa powyżej, w wyniku której Sprzedający nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec Kupującego, zobowiązania te ulegają zawieszeniu na czas, w którym Sprzedający nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań. Jeżeli sytuacja, o której mowa w zdaniu poprzednim trwa 30 dni kalendarzowych, strony mają prawo rozwiązać umowę w formie pisemnej w całości lub w części.
 5. Jeśli siła wyższa trwa dłużej niż trzy miesiące, kupujący ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie spółki może nastąpić tylko listem poleconym.

Artykuł 12 - Przeniesienie praw

 1. Prawa strony z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. Niniejsze postanowienie uważa się za klauzulę skuteczną w świetle prawa rzeczowego, o którym mowa w art. 3:83 ust. 2 holenderskiego kodeksu cywilnego.

Artykuł 13 - Zastrzeżenie własności i prawo zatrzymania

 1. Towar znajdujący się u Sprzedającego oraz dostarczone towary i części pozostają własnością Sprzedającego do czasu zapłaty przez Kupującego całej uzgodnionej ceny. Do tego czasu Sprzedający może powołać się na zastrzeżenie własności i odebrać towar.  
 2. Jeżeli uzgodnione kwoty do zapłaty z góry nie zostaną zapłacone lub nie zostaną zapłacone w terminie, Sprzedający jest uprawniony do wstrzymania prac do czasu zapłaty uzgodnionej części. Uznaje się to za niewykonanie zobowiązania przez wierzyciela. W takim przypadku opóźnienie w dostawie nie może obciążać Sprzedającego.  
 3. Sprzedający nie jest uprawniony do zastawiania lub obciążania w inny sposób towarów objętych zastrzeżeniem własności.
 4. Sprzedający zobowiązuje się do ubezpieczenia towaru dostarczonego kupującemu w ramach zastrzeżenia własności oraz do ubezpieczenia go od ognia, eksplozji i szkód spowodowanych przez wodę, jak również od kradzieży oraz do udostępnienia polisy do wglądu na żądanie.  
 5. Jeżeli towar nie został jeszcze dostarczony, a uzgodniona zaliczka lub cena nie została wpłacona zgodnie z umową, Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania. Towar nie zostanie wówczas wydany do czasu uiszczenia przez Kupującego pełnej zapłaty zgodnie z umową.  
 6. W przypadku likwidacji, niewypłacalności lub wstrzymania płatności zobowiązania Kupującego stają się natychmiast wymagalne i płatne.

Artykuł 14 - Odpowiedzialność 

 1. Wszelka odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku lub w związku z wykonaniem umowy jest zawsze ograniczona do kwoty wypłaconej w danym przypadku przez wykupioną polisę lub polisy ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej. Kwota ta zostanie powiększona o kwotę nadwyżki w ramach odpowiedniej polisy.  
 2. Nie wyklucza się odpowiedzialności Sprzedającego za szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub świadomej lekkomyślności Sprzedającego lub jego pracowników wykonawczych.

Artykuł 15 - Obowiązek złożenia skargi

 1. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania Sprzedającemu reklamacji dotyczących wykonanej pracy. Reklamacja powinna zawierać jak najbardziej szczegółowy opis niedociągnięcia, tak aby sprzedawca był w stanie odpowiednio zareagować.  
 2. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedawca zobowiązany jest do naprawy, ewentualnie wymiany towaru.

Artykuł 16 - Gwarancje

 1. Jeśli w umowie zawarte są gwarancje, obowiązują następujące zasady. Sprzedający gwarantuje, że sprzedany towar jest zgodny z umową, że będzie działał bez wad i że nadaje się do użytku, jaki Kupujący zamierza z niego uczynić. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres dwóch lat kalendarzowych od momentu otrzymania przez kupującego sprzedanego towaru. 
 2. Wyżej wymieniona gwarancja ma na celu takie rozłożenie ryzyka pomiędzy Sprzedawcę i Kupującego, aby konsekwencje naruszenia gwarancji były zawsze w pełni na koszt i ryzyko Sprzedawcy oraz aby Sprzedawca nigdy nie mógł powoływać się na § 6:75 holenderskiego kodeksu cywilnego w odniesieniu do naruszenia gwarancji. Postanowienia zdania poprzedniego obowiązują również wtedy, gdy Kupujący wiedział lub mógł się dowiedzieć o naruszeniu poprzez przeprowadzenie dochodzenia. 
 3. Powyższa gwarancja nie obowiązuje, jeśli wada powstała w wyniku nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania lub jeśli kupujący lub osoby trzecie bez zgody kupującego dokonały zmian, próbowały dokonać zmian lub używały przedmiotu zakupu niezgodnie z jego przeznaczeniem. 
 4. Jeżeli gwarancja udzielona przez Sprzedawcę dotyczy towaru wyprodukowanego przez osobę trzecią, gwarancja jest ograniczona do gwarancji udzielonej przez tego producenta.

Artykuł 17 - Własność intelektualna 

 1. Sklep Erection Pills Store zachowuje wszelkie prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskie, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych, prawa do wzorów itp.) w odniesieniu do wszystkich produktów, projektów, rysunków, pism, nośników danych lub innych informacji, cytatów, obrazów, szkiców, modeli itp. 
 2. Klient nie może kopiować, pokazywać i/lub udostępniać osobom trzecim lub w inny sposób wykorzystywać wspomnianych praw własności intelektualnej bez uprzedniej pisemnej zgody Erection Pills Store.

Artykuł 18 - Zmiana ogólnych warunków umów

 1. Erection Pills Store ma prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. 
 2. Zmiany o mniejszym znaczeniu mogą być dokonywane w każdej chwili. 
 3. Erection Pills Store w miarę możliwości wcześniej omówi z klientem większe zmiany w treści.
 4. Konsumenci mają prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku istotnej zmiany ogólnych warunków umowy.

Artykuł 19 - Prawo właściwe i sąd właściwy

 1. Wszelkie umowy pomiędzy stronami podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu. 
 2. Holenderski sąd w okręgu, w którym znajduje się Erection Pills Store ma wyłączną jurysdykcję do rozpatrywania wszelkich sporów między stronami, chyba że prawo bezwzględnie przewiduje inaczej.
 3. Wyłącza się możliwość zastosowania Wiedeńskiej Konwencji Handlowej.
 4. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych zostanie uznane w postępowaniu sądowym za nadmiernie uciążliwe, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.  
pl_PL
Chat Openen
1
Hulp nodig?
Goedendag,
Kan ik u ergens mee helpen?