Kamagra kopen | Officiële webshop | Beste Erectiepillen van 2021!

 • Voor 17 uur besteld, wordt dezelfde dag gepost
 • Discrete verzending
 • Geen porto-kosten boven 50 euro
 • Betaling crypto valuta mogelijk

Privacy Beleid

Erection Pills, gevestigd aan Kalverkade 12, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.erectionpills.store/nl/
Kalverkade 12
+31101000000

Persoonsgegevens die wij verwerken


Erection Pills verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@erectionpills.store, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Erection Pills verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming


Erection Pills neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Erection Pills) tussen zit. Erection Pills gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

WordPress


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Erection Pills bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • 365 Dagen.


Delen van persoonsgegevens met derden


Erection Pills verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Erection Pills gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Erection Pills en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@erectionpills.store.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Erection Pills wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Erection Pills neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@erectionpills.store

Algemene Voorwaarden

Voorwaarden en condities

Welkom bij Erectiepillen! In deze voorwaarden worden de regels en voorschriften uiteengezet voor het gebruik van de website van Erection Pills, te vinden op https://www.erectionpills.store. Door het bezoeken van deze website gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Ga niet verder met het gebruik van Erectie Pillen als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en condities op deze pagina. De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Verklaring en Disclaimer Notitie en alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die op deze website inlogt en zich conformeert aan de voorwaarden van het Bedrijf. "De Onderneming", "Ons", "Wij", "Onze" en "Ons", verwijst naar onze Onderneming. "Partij", "Partijen", of "Ons", verwijst zowel naar de Klant als naar onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de Cliënt op de meest geschikte manier uit te voeren voor het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de Cliënt met betrekking tot de levering van de door de Vennootschap vermelde diensten, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende Nederlandse wetgeving. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als onderling verwisselbaar en dus als betrekking hebbend op hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van het gebruik van cookies. Door het bezoeken van Erectiepillen, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met de Erectiepillen's Privacy Policy. De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen de gegevens van de gebruiker voor elk bezoek op te halen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken zodat het makkelijker is voor mensen die onze website bezoeken. Sommige van onze affiliate/advertentie partners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten Erectiepillen en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Erectiepillen. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt toegang krijgen tot dit van Erectie Pillen voor uw eigen persoonlijk gebruik met inachtneming van de beperkingen die in deze voorwaarden en bepalingen zijn gesteld.

U mag niet:

Materiaal van Erection Pills herpubliceren Materiaal van Erection Pills verkopen, verhuren of in sub-licentie geven Materiaal van Erection Pills reproduceren, dupliceren of kopiëren Inhoud van Erection Pills opnieuw distribueren Deze overeenkomst gaat in op de datum van deze overeenkomst. Onze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen met behulp van de Terms And Conditions Generator en de Privacy Policy Generator. Delen van deze website bieden de mogelijkheid aan gebruikers om meningen en informatie te posten en uit te wisselen op bepaalde delen van de website. Erectiepillen filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen Reacties voordat deze op de website worden geplaatst. Reacties weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Erectiepillen, haar agenten en/of gelieerde ondernemingen. Reacties weerspiegelen de meningen en opinies van de persoon die hun meningen en opinies plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Erectiepillen niet aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de opmerkingen op deze website. Erectiepillen behoudt zich het recht voor om alle Opmerkingen te controleren en om alle Opmerkingen te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Algemene Voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

U gerechtigd bent om de Opmerkingen op onze website te plaatsen en dat u alle noodzakelijke licenties en toestemmingen hebt om dit te doen; De Opmerkingen geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden; De opmerkingen geen lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal bevatten dat een inbreuk op de privacy vormt De Opmerkingen zullen niet gebruikt worden om zaken of gewoontes te vragen of te promoten of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen. U verleent Erectiepillen hierbij een niet-exclusieve licentie om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinking naar onze Inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming linken naar onze Website: Overheidsinstanties; Zoekmachines; Nieuwsorganisaties; Distributeurs van online telefoongidsen mogen naar onze Website linken op dezelfde manier als zij naar de Websites van andere in de lijst opgenomen bedrijven linken; en Geaccrediteerde bedrijven in het hele systeem, behalve non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsgroepen die geen hyperlink naar onze Website mogen maken. Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere Website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet valselijk sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij. Wij kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:
 • algemeen bekende consumenten- en/of zakelijke informatiebronnen; dot.com
 • gemeenschapssites; verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen distributeurs van online telefoongidsen;
 • internetportalen;
 • accountants-,
 • advocaten- en adviesbureaus; en
 • onderwijsinstellingen en
 • handelsverenigingen.
Wij zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als wij besluiten dat: (a) de link ons niet in een ongunstige positie brengt ten opzichte van onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve reputatie bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van Erectiepillen compenseert; en (d) de link in de context van algemene broninformatie is. Deze organisaties mogen een link naar onze homepage plaatsen, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij. Als u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in het linken naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Erection Pills. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactinformatie en de URL van uw site, een lijst van URLs vanwaar u wilt linken naar onze website, en een lijst van de URLs op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken op een reactie. Goedgekeurde organisaties mogen als volgt een hyperlink naar onze Website plaatsen: Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of Door het gebruik van de uniform resource locator waarnaar wordt gelinkt; of Door het gebruik van een andere beschrijving van onze Website waarnaar gelinkt wordt die logisch is binnen de context en formaat van de inhoud op de site van de linkende partij. Geen gebruik van Erectiepillen's logo of ander artwork zal worden toegestaan voor het linken zonder een handelsmerk licentie overeenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming, mag u geen frames rond onze webpagina's maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website veranderen.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw Website verschijnt. U gaat ermee akkoord ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website verschijnen. Er mogen geen links op een Website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op, anderszins in strijd zijn met, of pleiten voor inbreuk op of andere schending van de rechten van derden.

Uw Privacy

Lees Privacybeleid

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze Website verwijdert. U stemt ermee in om onmiddellijk alle links naar onze Website op verzoek te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkbeleid op elk moment te wijzigen. Door voortdurend te linken naar onze Website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze te volgen.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze Website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar wij zijn niet verplicht om dit te doen of om u direct te antwoorden. Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij staan niet in voor de volledigheid of juistheid ervan, noch beloven wij ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal: beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel; beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; onze of uw aansprakelijkheid beperken op een wijze die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of een van onze of uw aansprakelijkheden uit te sluiten die volgens de toepasselijke wetgeving niet mag worden uitgesloten. De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid in deze afdeling en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf, en (b) van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden uit contract, uit onrechtmatige daad en voor schending van de wettelijke plicht. Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.
nl_NLNL